635784266536347500capture_1

PHIẾU BẢO HÀNH

 PHIẾU BẢO HÀNH XE ĐIỆN HẢI SƠN

Ngày… Tháng….. Năm…..   

 

Sản Phẩm Thuộc
Địa chỉ
Tên xe  Số khung:
Màu xe  Số máy:
Ăc quy
Đại Lý Phân Phối
Địa chỉ Điện Thoại:
Tên khách hàng CMND số:
Địa chỉ Điện Thoại:
Hóa đơn số Ngày mua:

Related posts

Trả lời

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons